+98(21)55421082 | امروز سه شنبه ، 12-7-01
0 سبد خرید

شگل

شگل ها جزو اتصالات پرمصرف در اسلینگ سیم بکسل و زنجیر در اتصالات لیفتینگ می باشند که در تیپ های مختلف با برند و تناژ مختلف تولید و عرضه می شوند. تیپ های معمول شگل ها شامل شگل نعلی ساده و یو شکل ساده و بصورت شگل نعلی و یو شکل پیچ و مهره ای می باشند که از 0.5 الی 150 تن در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. باختر پدید فولاد نماینده رسمی کارل اشتال المان و گرین پین هلند تولید کننده انواع شگل ها می باشد.


شگل یو شکل ساده چین ساده
چین

شگل

شگل یو شکل ساده
چین ساده

موجود
شگل یو شکل ساده گرین پین هلند ساده
گرین پین هلند

شگل

شگل یو شکل ساده
گرین پین هلند ساده

موجود
شگل یو شکل ساده5630High strength Dee shackle with screw pin --- ساده
---

شگل

شگل یو شکل ساده5630High strength Dee shackle with screw pin
--- ساده

موجود
شگل یو شکل ساده5610Dee shackle with screw pin --- ساده
---

شگل

شگل یو شکل ساده5610Dee shackle with screw pin
--- ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده چین ساده
چین

شگل

شگل نعل شکل ساده
چین ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده5650G Green pin - standard shackle --- ساده
---

شگل

شگل نعل شکل ساده5650G Green pin - standard shackle
--- ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده5650High stregthbow shackle --- ساده
---

شگل

شگل نعل شکل ساده5650High stregthbow shackle
--- ساده

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای5640G Green pin standard shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل یو شکل پیچ و مهره ای5640G Green pin standard shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای5663G Green pin Heavy duty shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل یو شکل پیچ و مهره ای5663G Green pin Heavy duty shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل یوشکل پیچ و مهره ای 5640High strength Deeshackle with Bolt --- پیچ و مهره ای
---

شگل

شگل یوشکل پیچ و مهره ای 5640High strength Deeshackle with Bolt
--- پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای 5616Dee shackle with screw pin --- پیچ و مهره ای
---

شگل

شگل یو شکل پیچ و مهره ای 5616Dee shackle with screw pin
--- پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin standard shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin standard shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5667G Green pin super shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5667G Green pin super shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5665G green pin wide towing Bow shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5665G green pin wide towing Bow shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5680Green pin sling shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5680Green pin sling shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin polar shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin polar shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin Heavy Duty polar shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin Heavy Duty polar shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin Heavy Duty shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin Heavy Duty shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660High strength Bow shakcle with Bolt --- شگل نعلی پیچ و مهره ای
---

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660High strength Bow shakcle with Bolt
--- شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو5661Foolproof shackle --- شگل یو
---

شگل

شگل یو5661Foolproof shackle
--- شگل یو

موجود
شگل یو6578VIP Insulating Vgil --- شگل یو
---

شگل

شگل یو6578VIP Insulating Vgil
--- شگل یو

موجود
شگل یو5661Foolproof shackle VV-SCH --- شگل یو
---

شگل

شگل یو5661Foolproof shackle VV-SCH
--- شگل یو

موجود
شگل یو5661Fork shackle With screw pin --- شگل یو
---

شگل

شگل یو5661Fork shackle With screw pin
--- شگل یو

موجود
شگل یو5605Sheet pile shackle --- شگل یو
---

شگل

شگل یو5605Sheet pile shackle
--- شگل یو

موجود
شگل گردان5156Green pin jaw Eye swivel گرین پین هلند شگل گردان
گرین پین هلند

شگل

شگل گردان5156Green pin jaw Eye swivel
گرین پین هلند شگل گردان

موجود
شگل نعلی5581Heavy Duty lifting Ring --- شگل نعلی
---

شگل

شگل نعلی5581Heavy Duty lifting Ring
--- شگل نعلی

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660Exoset Round sling shackle --- شگل نعلی پیچ و مهره ای
---

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660Exoset Round sling shackle
--- شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها