+98(21)55421082 | امروز شنبه ، 26-3-03
0 سبد خرید

شگل

شگل ها جزو اتصالات پرمصرف در اسلینگ سیم بکسل و زنجیر در اتصالات لیفتینگ می باشند که در تیپ های مختلف با برند و تناژ مختلف تولید و عرضه می شوند. تیپ های معمول شگل ها شامل شگل نعلی ساده و یو شکل ساده و بصورت شگل نعلی و یو شکل پیچ و مهره ای می باشند که از 0.5 الی 150 تن در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. باختر پدید فولاد نماینده رسمی کارل اشتال المان و گرین پین هلند تولید کننده انواع شگل ها می باشد.


شگل یو شکل ساده چین ساده
چین

شگل

شگل یو شکل ساده
چین ساده

موجود
شگل یو شکل ساده گرین پین هلند ساده
گرین پین هلند

شگل

شگل یو شکل ساده
گرین پین هلند ساده

موجود
شگل یو شکل ساده5630High strength Dee shackle with screw pin ساده

شگل

شگل یو شکل ساده5630High strength Dee shackle with screw pin
ساده

موجود
شگل یو شکل ساده5610Dee shackle with screw pin ساده

شگل

شگل یو شکل ساده5610Dee shackle with screw pin
ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده چین ساده
چین

شگل

شگل نعل شکل ساده
چین ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده5650G Green pin - standard shackle ساده

شگل

شگل نعل شکل ساده5650G Green pin - standard shackle
ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده5650High stregthbow shackle ساده

شگل

شگل نعل شکل ساده5650High stregthbow shackle
ساده

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای5640G Green pin standard shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل یو شکل پیچ و مهره ای5640G Green pin standard shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای5663G Green pin Heavy duty shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل یو شکل پیچ و مهره ای5663G Green pin Heavy duty shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل یوشکل پیچ و مهره ای 5640High strength Deeshackle with Bolt پیچ و مهره ای

شگل

شگل یوشکل پیچ و مهره ای 5640High strength Deeshackle with Bolt
پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای 5616Dee shackle with screw pin پیچ و مهره ای

شگل

شگل یو شکل پیچ و مهره ای 5616Dee shackle with screw pin
پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin standard shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin standard shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5667G Green pin super shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5667G Green pin super shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5665G green pin wide towing Bow shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5665G green pin wide towing Bow shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5680Green pin sling shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5680Green pin sling shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin polar shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin polar shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin Heavy Duty polar shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin Heavy Duty polar shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin Heavy Duty shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin Heavy Duty shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660High strength Bow shakcle with Bolt شگل نعلی پیچ و مهره ای

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660High strength Bow shakcle with Bolt
شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو5661Foolproof shackle شگل یو

شگل

شگل یو5661Foolproof shackle
شگل یو

موجود
شگل یو6578VIP Insulating Vgil شگل یو

شگل

شگل یو6578VIP Insulating Vgil
شگل یو

موجود
شگل یو5661Foolproof shackle VV-SCH شگل یو

شگل

شگل یو5661Foolproof shackle VV-SCH
شگل یو

موجود
شگل یو5661Fork shackle With screw pin شگل یو

شگل

شگل یو5661Fork shackle With screw pin
شگل یو

موجود
شگل یو5605Sheet pile shackle شگل یو

شگل

شگل یو5605Sheet pile shackle
شگل یو

موجود
شگل گردان5156Green pin jaw Eye swivel گرین پین هلند شگل گردان
گرین پین هلند

شگل

شگل گردان5156Green pin jaw Eye swivel
گرین پین هلند شگل گردان

موجود
شگل نعلی5581Heavy Duty lifting Ring شگل نعلی

شگل

شگل نعلی5581Heavy Duty lifting Ring
شگل نعلی

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660Exoset Round sling shackle شگل نعلی پیچ و مهره ای

شگل

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660Exoset Round sling shackle
شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها