+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 10-7-02
0 سبد خرید

������

شگل ها جزو اتصالات پرمصرف در اسلینگ سیم بکسل و زنجیر در اتصالات لیفتینگ می باشند که در تیپ های مختلف با برند و تناژ مختلف تولید و عرضه می شوند. تیپ های معمول شگل ها شامل شگل نعلی ساده و یو شکل ساده و بصورت شگل نعلی و یو شکل پیچ و مهره ای می باشند که از 0.5 الی 150 تن در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. باختر پدید فولاد نماینده رسمی کارل اشتال المان و گرین پین هلند تولید کننده انواع شگل ها می باشد.


شگل یو شکل ساده چین ساده
چین

������

شگل یو شکل ساده
چین ساده

موجود
شگل یو شکل ساده گرین پین هلند ساده
گرین پین هلند

������

شگل یو شکل ساده
گرین پین هلند ساده

موجود
شگل یو شکل ساده5630High strength Dee shackle with screw pin ساده

������

شگل یو شکل ساده5630High strength Dee shackle with screw pin
ساده

موجود
شگل یو شکل ساده5610Dee shackle with screw pin ساده

������

شگل یو شکل ساده5610Dee shackle with screw pin
ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده چین ساده
چین

������

شگل نعل شکل ساده
چین ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده5650G Green pin - standard shackle ساده

������

شگل نعل شکل ساده5650G Green pin - standard shackle
ساده

موجود
شگل نعل شکل ساده5650High stregthbow shackle ساده

������

شگل نعل شکل ساده5650High stregthbow shackle
ساده

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای5640G Green pin standard shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل یو شکل پیچ و مهره ای5640G Green pin standard shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای5663G Green pin Heavy duty shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل یو شکل پیچ و مهره ای5663G Green pin Heavy duty shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل یوشکل پیچ و مهره ای 5640High strength Deeshackle with Bolt پیچ و مهره ای

������

شگل یوشکل پیچ و مهره ای 5640High strength Deeshackle with Bolt
پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو شکل پیچ و مهره ای 5616Dee shackle with screw pin پیچ و مهره ای

������

شگل یو شکل پیچ و مهره ای 5616Dee shackle with screw pin
پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin standard shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin standard shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5667G Green pin super shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5667G Green pin super shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5665G green pin wide towing Bow shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5665G green pin wide towing Bow shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5680Green pin sling shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5680Green pin sling shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin polar shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin polar shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin Heavy Duty polar shackle گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5661G Green pin Heavy Duty polar shackle
گرین پین هلند شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin Heavy Duty shackle گرین پین هلند پیچ و مهره ای
گرین پین هلند

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660G Green pin Heavy Duty shackle
گرین پین هلند پیچ و مهره ای

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660High strength Bow shakcle with Bolt شگل نعلی پیچ و مهره ای

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660High strength Bow shakcle with Bolt
شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
شگل یو5661Foolproof shackle شگل یو

������

شگل یو5661Foolproof shackle
شگل یو

موجود
شگل یو6578VIP Insulating Vgil شگل یو

������

شگل یو6578VIP Insulating Vgil
شگل یو

موجود
شگل یو5661Foolproof shackle VV-SCH شگل یو

������

شگل یو5661Foolproof shackle VV-SCH
شگل یو

موجود
شگل یو5661Fork shackle With screw pin شگل یو

������

شگل یو5661Fork shackle With screw pin
شگل یو

موجود
شگل یو5605Sheet pile shackle شگل یو

������

شگل یو5605Sheet pile shackle
شگل یو

موجود
شگل گردان5156Green pin jaw Eye swivel گرین پین هلند شگل گردان
گرین پین هلند

������

شگل گردان5156Green pin jaw Eye swivel
گرین پین هلند شگل گردان

موجود
شگل نعلی5581Heavy Duty lifting Ring شگل نعلی

������

شگل نعلی5581Heavy Duty lifting Ring
شگل نعلی

موجود
شگل نعلی پیچ و مهره ای5660Exoset Round sling shackle شگل نعلی پیچ و مهره ای

������

شگل نعلی پیچ و مهره ای5660Exoset Round sling shackle
شگل نعلی پیچ و مهره ای

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها