+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

محاسبه قرقره ها و درام از نظر دایره قطر قرقره بر پایه استاندارد

نظر دایره قرقره ها را تا جای ممکن زیاد در نظر می گیرند با توجه ایمنی و طراحی قطر قرقره را با )Dde- می کنند که در این فرمول D قطر دایره قرقره و d قطر سیم بکسل مصرقی و c ضریب اطمینان که بستگی به نوع جرثقیل و نوع کار و محیط کارگاه با عدد ۲۰و۲۵و۳۵ ساخص می کنند. بعضی قرقرهها ثابت به معنی اینکه در محلی ثابت مستقر ولی دوران دارد و بعضی متحرک به معنی اینکه جای ثابتی ندارد و در حال جابجایی مکانی می باشد مانند قرقره های قلاب و بعضی هم در جایی ثابت هستند ولی گردش آنچنانی ندارند و ثابت هستند و به نام قرقرههای تعادل نامگذاری شده اند. بیشتر جرنقل هایی که دارای فال چهار یا شش تابی با هشتابی دارند و از یک سه کل استفاده شده چنین قرقرهای را دارا هستند که باید این سیستم برابه دستورهای در آخر نوشته شده باید بهینه شوند. 


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation