+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

بازرسی طناب فولادی

1-سائیدگی:
طناب وقتی از یک واسطه ساینده یا روی درام و چرخ طناب عبور می کند ساییده می شود.مطابق با اکثر استانداردها ،اگر سائیدگی قطر مفتول های بیرونی طناب از 1/3 قطر اولیه آن تجاوز کند ،طناب فولادی باید کنار گذاشته شود.تشخیص این امر آسان نیست و بستگی به تجربه قبلی بازرس در اندازه گیری قطر مفتول های کنار گذاشته شده دارد.

2-کشیدگی طناب فولادی :
همه طناب های فولادی وقتی برای بار نخست زیر بار قرار می گیرند کشیده می شوند.
میزان کشیدگی طناب زیر یک بار ثابت در دوره های مختلف عمر طناب متفاوت خواهد بود.
1-کشیدگی اولیه ،که در شروع به کارگیری طناب فولادی رخ می دهد و به علت تطابق طناب با شرایط کاری می باشد و کشیدگی ساختاری نام دارد.
2-پس از مرحله کشیدگی اولیه در طول یک دوره زمانی طولانی که شامل بیشترین دوره عمر طناب می باشد فقط کشیدگی مختصری اتفاق می افتد.که در نتیجه فرسایش و خستگی معمولی طناب می باشد.
3-پس از خاتمه مرحله 2،میزان کشیدگی طناب افزایش میابد.معنی آن این است که طناب به نقطه افت سریع کیفی رسیده است.این امر در نتیجه آن است که طناب به مدت طولانی در معرض عوامل ساییدگی ،فرسایش،خستگی و غیره قرار داشته است.شروع کشیدگی مجدد و سریع،به منزله اخطاریست که نشان دهنده این است که طناب باید هرچه زودتر کنار گذاشته شود.

3-کاهش قطر طناب فولادی :
هرنوع کاهش قابل توجه در قطر طناب فولادی،از افت کیفیت آن حکایت دارد.چنین کاهشی را می توان در نتیجه عوامل زیر دانست:
الف: سایش بیش از حد در سطح خارجی طناب.
ب: زنگ زدگی داخلی یا خارجی.
ج: شل شدن یا سفت شدن تاب طناب.
د: شکستگی مفتول های داخلی.
ه:کشیدگی طناب.
و:جابجایی و تغییر مکان استرندها در نتیجه عبور طناب از چرخ طنابی که قطر آن کمتر از حد مجاز است.

در گذشته چگونگی ادامه استفاده از طناب ،عمدتاً به قطر آن در زمان بازرسی بستگی داشت اکنون این روش به طور قابل توجهی دگرگون شده است.

سابقاً کاهش قطر طناب فولادی را با استانداردهای منتشر شده در مورد حداقل قطر مقایسه می کردند البته میزان تغییر در قطر طناب در ارزیابی وضعیت آن مفید است اما مقایسه این عدد با یک سری اعداد ثابت می تواند گمراه کننده باشد این حداقل به خودی خود دارای اهمیت زیادی نیستند چرا که این سه عامل را در نظر نمی گیرند:
1-تفاوت بین مغزی الیافی و مغزی IWRCاز نظر قابلیت فشردگی.
2-تفاوت بین کاهش قطر طناب در اثر فرسودگی سایشی و یا به علت فشرده شدن مغزی و یا ترکیبی از این دو.
3-قطر واقعی اولیه طناب فولادی به جای قطر اسمی آن.

در حقیقت،همه انواع طناب فولادی وقتی زیر بار قرار می گیرند کاهش قطر پیدا می کنند.بنابراین طنابی که نزدیک به قطر اسمی آن تولید شده است،می تواند وقتی زیر بار قرار گرفت،قطری کمتر از آنچه که در جداول حداقل قطر آمده است پیدا کند بنابراین ممکن است با در نظر گرفتن مقادیر جدول ،چنین طنابی غیر قابل استفاده و فاقد ایمنی تشخیص داده شود در حالی که در واقع قابل استفاده و مورد اطمینان می باشد.همچنین می توانیم طنابی را در نظر بگیریم که نزدیک به حد بالای قطر مجاز در نظر گرفته شده است وقتی قطر آن به قطر اسمی و یا کمتر از آن کاهش میابد جداول این طناب را قابل استفاده تشخیص می دهند.در حالی که ممکن است غیر قابل استفاده باشد و بایستی کنار گذاشته شود.

در طول عمر مفید طناب باید در زمان های مختلف ،قطر آن را زیر بار یکسان و تحت شرایط کاری مشابه اندازه گیری و ثبت کرد.این رویه اگر به دقت انجام شود یک خصیصه بارز طناب را نشان خواهد داد.بدین صورت که پس از کاهش اولیه ،قطر طناب فولادی بزودی تثبیت شده و پس از ان به طور پیوسته و البته در مقادیر کم ،از قطر طناب در طول دوره کاری آن کاسته خواهد شد.خراب شدن مغزی به صورت کاهش سریعتر در قطر طناب معلوم می شود و زمانی که مشخص شد مغزی خراب شده است زمان کنار گذاشتن طناب است.

4-خوردگی :
خوردگی با وجود اینکه به سختی قابل ارزیابی است،اما اهمیتی بیش از سایش در افت کیفیت طناب فولادی دارد.معمولاً خوردگی گویای نبود روغن کاری است.خوردگی قبل از این که از نظر خارجی در طناب قابل تشخیص باشد.اغلب در داخل آن روی میدهد.
مشاهده خوردگی در مفتول ها موجب کنار گذاشتن فوری طناب است.این عامل نه تنها به فلز مفتول ها حمله می کند بلکه از حرکت اجزاء طناب در زمان خم شدن جلوگیری می کند.معمولاً تغییر رنگ مختصر مفتول ها در اثر زنگ زدگی فقط گویای نیاز به روغنکاری است اما زنگ زدگی عمیق موجب از بین رفتن قبل از موعد مفتول ها در اثر خستگی می شود که کنار گذاشتن سریع طناب را الزامی می کند.اگر در مجاورت اتصالات انتهایی طناب بیش از یک مفتول شکسته مشاهده گردید،باید طناب فوراً کنار گذاشته شود.برای کند کردن اثر خوردگی باید طناب فولادی همواره روغنکاری کافی داشته باشد.در مواردی که خوردگی شدید وجود دارد ممکن است لازم باشد از مفتول فولادی گالوانیزه استفاده گردد.

5-پیچ خوردگی :
پیچ خوردگی ،تغییر شکل و کجی دائمی طناب در نتیجه ایجاد حلقه و کشیدن بیش از حد آن است. طناب های دارای پیچ خوردگی باید کنار گذاشته شوند.

6-پلقیدگی(قفسی شدن):
این پدیده در اثر عدم موازنه پیچشی طناب در نتیجه اعمالی چون توقف های ناگهانی،کشیدن طناب از چرخ طناب های کوچک یا پیچاندن طناب روی درام کوچکتر از حد مجاز رخ می دهد و موجب جایگزینی طناب می شود مگر اینکه بخش آسیب دیده جدا گردد.

7-شرایط موضعی:
توجه خاصی باید به چرخ طناب های متوازن کننده مبذول شود.در طول کار عادی،این فرسودگی قابل مشاهده نیست.لرزش بیش از حد یا شلاق زدگی موجب ساییدگی و یا خستگی می شود محل های تقاطع روی درام ها و کناره های درام باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.تمامی ملحقات انتهایی طناب از نظر فرسودگی یا مفتول های شکسته و یا استرندهای شل یا آسیب دیده و نیز ملحقات فرسوده و کج شده یا وجود ترک در ملحقات باید به دقت بررسی شود.

8-آسیب در اثر حرارت :
پس از آتش سوزی یا مجاورت در حرارت های بالا ،ممکن است فلز طناب فولادی تغییر رنگ یافته و یا روغنکاری داخلی آن از بین برود.طناب های با مغزی الیافی مخصوصاًآسیب پذیرتر هستند.تحت این شرایط طناب باید کنار گذاشته شود.

9-مغزی بیرون زده:
اگر به هر علتی،مغزی طناب فولادی از بین استرندها بیرون بزند طناب برای کار نامناسب بوده و باید کنار گذاشته شود.

10-ملحقات انتهایی آسیب دیده:
ملحقات ترک دار،تغییر شکل یافته و یا شکسته،باید تعویض شوند.همچنین علت آسیب باید مشخص گردد و مشکل اصلاح شود.در مورد قلاب های کج شده ،دهانه گلویی در بسته ترین نقطه نباید از 15%اندازه عادی تجاوز کند و همچنین پیچیدگی آن نباید بیش از 10درجه باشد.

11-کوفتگی:
ضربه های مداوم ،یکی از علل کوفتگی است .طناب به طور پیوسته به چیزی مثلاًیکی از قسمت های بدنه ماشین یا یک غلطک و یا به خودش برخورد می کند اغلب می توان با قرار دادن محافظت کننده بین طناب و شیئی مورد برخورد،از این امر جلوگیری کرد.یک علت متداول دیگر کوفتگی،کار مدام با بار سنگین بر روی چرخ طناب یا درام است.اگر عمل کوفتگی غیر قابل اجتناب باشد،لازم است که بازرسی ها در فواصل زمانی کوتاه تر انجام شده و آمادگی جایگزینی طناب ،قبل از موعد مقرر وجود داشته باشد.

12-مالش:
منظور از مالش ،حالتی است که مفتول ها و استرندهای طناب فولادی در اثر مالش به خود طناب یا شیئی دیگری جابجا می شوند این موجب فرسودگی و جابجایی مفتول ها و استرندها در طول یک پهلوی طناب می گردد.باید به محض دیدن این حالت،اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

13-شکستگی ناشی از خستگی:
در مفتول هایی که با لبه های کامل و بدون آثار مشخصی از فرسودگی در سطح آن ها،شکسته می شوند شکستن این مفتول ها در نتیجه خستگی می باشد.این نوع شکستگی می تواند روی تاج استرندها یا در فرورفتگی بین استرندها اتفاق بیفتد.تقریباً در همگی موارد این نوع مشکل مربوط به تنش خمشی یا لرزشی است.اگر امکان افزایش قطر چرخ طناب ها ،غلطک ها یا درام ها وجود ندارند باید از طنابی با قابلیت انعطاف بیشتر استفاده گردد.اما اگر طنابی که در حال حاضر مورد استفاده است حداکثر قابلیت انعطاف را دارا می باشد تنها کاری که می توان برای بالا بردن عمر طناب انجام داد این است که با بریدن قسمت بسته طناب آن را در طول سیستم جا بجا کرد.بدین ترتیب قسمت های خسته طناب به نقاطی از سیستم هدایت طناب منتقل می شوند که کمتر خستگی زا هستند.

14-مفتول های شکسته:
تعداد مفتول های شکسته در قسمت بیرونی طناب فولادی نشان دهنده اولاً شرایط کلی طناب می باشد و ثانیاً این که باید طناب مورد نظر کنار گذاشته شود یا نه؟
بازرسی های مکرر می تواند فاصله زمانی بین شکستگی ها را تعیین کند.به محض این که شکستگیهای مفتول های طناب به تعدادی که در جدول ذیل آمده است رسید آن را باید از دور استفاده خارج کرد و کنار گذاشت.این عمل باید صرفنظر از نوع شکستگی صورت بگیرد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation