+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

طناب فولادی و بازرسی در حین کار


داشتن یک برنامه بازرسی دوره ای از طناب فولادی ضرورت دارد.سائیدگی ،خمش و له شدن ،سه عامل عمده از بین رفتن طناب هستند. و یک برنامه بازرسی مناسب باید شرایط ایجاد کننده این مشکل را با حداقل کوشش کشف نماید.هرگاه افت ناگهانی کیفیت طناب فولادی و در نتیجه کاهش نیروی اولیه آن پیش بیاید باید راجع به چگونگی ادامه استفاده از طناب تصمیم گرفته شود.چنین تصمیمی را فقط یک بازرس مجرب با در نظر گرفتن عوامل ذیل می تواند اتخاذ کند.

1-جزئیات نحوه کار دستگاه یا ماشین

2-فاصله دوره های بازرسی

3-تاریخچه نگهداری دستگاه یا ماشین

4-عواقب و پی آمدهای از کار افتادن طناب

5-سوابق تاریخی دستگاه ها و تجهیزات مشابه


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation