+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

خم کردن طناب فولادی روی چرخ طناب و درام

اگر قرار است بهترین استفاده از طناب فولادی و تجهیزات مربوط به آن به عمل آید.باید طراحی چرخ طناب ،درام و غلطک های مربوط صحیح باشد.به دلیل وجود انواع مختلف تجهیزات و تنوع وسیع شرایط کاری،مشکل است که بتوان اقتصادی ترین و مناسب ترین چرخ طناب یا درام برای هر کاربردی را ارائه داد.

اصلی که باید رعایت شود این است که اقتصادی ترین طراحی به گونه ای است که بیشترین تطابق را با شرایط محدود کننده محیطی و توصیه های سازنده داشته باشد.

همه طناب های فولادی که بر روی چرخ طناب و درام کار می کنند در معرض فشارهای ناشی از خم کردن قرار دارند و بنابراین سرانجام فرسوده خواهند شد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار این فشارها به نسبت قطر چرخ طناب یا درام به قطر طناب (D/d)بستگی دارد.اکثر اوقات دلیل اصلی کوتاه شدن عمر مفید طناب فرسودگی ناشی از تنش هایی است که زیر بارهای سنگین در اثر خمش بهوجود می آید.

برای خم شدن دور چرخ طناب ،استرندها و مفتول های طناب باید نسبت به یکدیگر حرکت کنند.این حرکت بخاطر جبران تفاوت قطر قسمت بیرونی و قسمت زیرین طناب که مجاور شیار است می باشد.اگر مفتول ها نمی توانستند برای جبران این وضعیت حرکت کنند،عملکرد صحیح طناب مختل می شد ، همچنین فشار بیش از حد وارده برطناب به علت کوچک بودن قطر چرخ طناب یا نبود روغن کاری در طناب ،موجب محدودیت های بیشتری در حرکت مفتول می شود. از تغییر جهت خمش طناب از یک چرخ طناب به چرخ طناب دیگر نیز باید اجتناب گردد چون این خمش در جهت معکوس ،فرسودگی طناب را شدت بیشتری می دهد.

رابطه بین قطر چرخ طناب و قطر طناب از مهمترین عوامل تعیین مقاومت طناب در برابر خستگی یا عمر مفید آن می باشد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation