+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

استفاده ناایمن از بالابراهرمی – پولیف

• هنگام کشیده شدن زنجیر بالابر اهرمی دور از بار قرارگیرید.
• در صورتی که طول زنجیر بالابراهرمی به 5/2 درصد طول اولیه افزایش یابد. آن زنجیر باید تعویض شود.
• پس از نصب زنجیر نو، حتماً چرخ دنده، راهنما و رقاصک را بازرسی کنید.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation