+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

روشهای متوقف کننده از سقوط Life line

درحقیقت این سیستم متوقف کننده سقوط است نه جلوگیری کننده
هدف از انجام این روش :
•کاهش دادن مسافت سقوط
•جذب انرژی ناشی از سقوط برای کاهش دادن ضربه وارده به بدن
•نگهداشتن فرد سقوط کننده در موقعيتی که اثرات معلق بودن در او به
حداقل برسد و عمليات نجات به راحتي قابل اجرا باشد.
در این روش تکنسین ، هر لحظه احتمال سقوط دارد و میبایتست فاصله
سقوط به حداقل برشد و نیروی ناشی از سقوط در سیستم جذب شود تا به تکنسین منتقل نشود،در بدن انسان بهترین نقطه برای تقسیم بار در هنگام سقوط قسمت جناق میباشد،بنابر این در این سیستم میبایست از هارنسهای که دارای حلقه های متوقف کننده سقـــــوط میباشند اســــتفاده نــمــود تا در سـقـوط هــای با فاکتور سقوط بالا آسیبی متوجه تکنسین نشود و وی در حالتی مستقر شود که اثرات معلق بودن در او به حداقل برسد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation