+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

ROPE ACCESS وکار درفضای معلق

به علت عدم وجود تجهيزات حفاظت گروهی (نرده کشی، تورهای ايمنی و...) ، کار روی سازه های معلق و يا محل هايی که امکان استفاده از سکوهای متحرک ، داربست و غيره وجود ندارد تکنيک های دسترسی با طناب ،جای خود را در صنعت باز کرد.

به مرور زمان ایمن بودن غیرقابل مقایسه، کم هزینه بودن و زمان کم، که از ویژه گی های شاخص این سیستم دسترسی در صنایع بود، به همگان آشکار گشت وعنوان جایگزینی مناسب برای داربست و کلایمبر از هر سو جای خود را تثبیت کرد.

در این سیستم دسترسی ، تکنسین به دو سیستم مجزا دائما متصل میباشد . این دوسیستم یکی طناب کاری و دیگری طناب پشتیبان میباشد ،که هر کدام نیز به دو نقطه مجزا با مقدارام.بی.ال استاندار متصل میباشند.

آمار ایمنی اتحادیه دسترسی صنعتی با طناب (ایراتا) در سی سالگذشته نشانگر عملکرد بدون حادثه بوده است و به این معنا که در سوانح مطابق ابا استادارد های بیمه ای و ایمنی ، اتفاق قابل گزارش و پیگیری رخ نداده است.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation