+98(21)55421082 | امروز پنجشنبه ، 6-8-00
0 سبد خرید

کاربرد انواع پیچ دینام و موارد ایمنی پیچ دینام

• هرگز بدون آگاهی، تجربه ی لازم و شناخت خطرات، تجهیزات باربرداری مانند پیچ گوشواره ای را به کار نگیرید. • روزانه و قبل از شروع کار، از پیچ گوشواره ای بازرسی کنید. • از به کار بردن پیچ های گوشواره ای بدون علائم سازنده، تناژ و... خودداری کنید. • پیچ گوشواره ای را که خمیده شده اند، به کار نگیرید. • پیچ های گوشواره ای را به درستی و با دقت حمل و انبار کنید. • پیچ های گوشواره ای را با توجه به شرایط کار، نوع بار، وزن آن و... به طور دقیق انتخاب و به طور این استفاده کنید. بلند کردن موتور جوش با پیچ گوشواره ای • پیش از استفاده از پیچ گوشواره ای و پیش از بازگشت آن به انبار، آن را مورد بازرسی قرار دهید. • اطمینان حاصل کنید که پیچ گوشواره ای مورد استفاده از پایداری و استحکام کافی برای جا به جایی بار برخوردار باشد. • هنگام بلند کردن بار با پیچ گوشواره ای بار باید تراز و متعادل باشد. • مطمئن شوید که شانه ی پیچ گوشواره ای کاملاً روی سطح بار قرار گیرد شکل های زیر حالت ایمن و ناایمن را نشان می دهند. تناسب پیچ گوشواره ای با سطح کار • پیچ های گوشواره ای شانه دار، در اکثر موارد جا به جایی بار کاربرد دارند مگر در شرایط خاص که شکل بار طوری است که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد. • برای شانه دار کردن پیچ های گوشواره ای بدون شانه، از پیچ و مهره، واشر و صفحات سوراخ شده استفاده نکنید. • جوشکاری کردن پیچ گوشواره ای به بار برای بلند کردن آن بدون توصیه ی سازنده ممنوع است. • در صورت نیاز برای قرار گیری صحیح پیچ گوشواره ای می توان از صفحات نازک حائل استفاده نمود. • مطمئن شوید که طول پیچ گوشواره ای و رزوه های آن متناسب با عمق سوراخ آن باشد. • مطمئن شوید که حفره ی پیچ گوشواره ای دچار تغییر شکل نشده و رزوه های آن آسیب ندیده باشد. • اگر در قسمت ساق یا دسته هر گونه بریدگی و یا خراب شدن رزوه مشاهده کردید. پیچ گوشواره ای را از کار خارج کنید. • پیچ گوشواره ای باید آزادانه و بدون هیچ گونه گیر کردگی و درگیری به اطراف بچرخد. • در صورتی که بیش از یک پیچ گوشواره ای برای بلند کردن یک بار استفاده می شود از شاهین و میله ی متعادل سازبرای جلوگیری از تاب خوردن و عدم تعادل بار استفاده کنید. • در صورتی که نتوان از شاهین و میله ی متعادل ساز استفاده کرد می توان از پیچ های گوشواره ای مخصوص باربرداری زاویه دار استفاده کرد. • مطابق با استاندارد BS4278 پیچ های گوشواره ای نوع Dynamo بیشتر برای بلند کردن بار به شکل عمودی، نوع Collar برای بلند کردن بار به کمک شگل و نوع Link برای بلند کردن بار به کمک حلقه های اتصالی O شکل استفاده می شود. در صورتی که نوع Collar دارای لینک نیز باشد به عنوان Collarمحسوب می شود. کاربرد انواع پیچ گوشواره ای • هرگز از پیچ های گوشواره ای Dynamo برای بلند کردن بارهای زاویه دار استفاده نکنید. • در صورت انحراف زاویه از محور عمود حتی به اندازه ی 5 درجه رزوه و دسته ی پیچ گوشواره ای دچار آسیب خواهد شد. • پیچ گوشواره ای Dynamo برای بلند کردن بار در محدوده ی 25/0 تن تا 10 تن به کار می رود. • پیچ گوشواره ای Collar برای بلند کردن بار در محدوده ی 25/0 تن تا 30 تن به کار می رود. • پیچ گوشواره ای Link برای بلند کردن بار در محدوده ی 1 الی 3/6 تن به کار می رود. • اگر از چند اسلینگ برای بلند کردن بار استفاده می شود، به علت زاویه دار شدن ساق های اسلینگ از پیچ های گوشواره ای نوع Collar و Link استفاده کنید. • از پیچیدن سیم بکسل، زنجیر و بلت به دور حلقه ی پیچ گوشواره ای یا شگل متصل به آن خودداری کنید در این موارد باید از قلاب استفاده شود. • هرگز با اعمال نیرو و فشار، قلاب یا سایر اتصالات را به درون حلقه وارد نکنید بلکه باید آزادانه داخل حلقه قرار گیرد. • هرگز به پیچ های گوشواره ای حامل بار شوک، ضربه و نیرو وارد کنید • هنگام استفاده از پیچ های گوشواره ای از چرخیدن بار جلوگیری کنید زیرا احتمال پیچ بسیار زیاد است. • برای سفت کردن پیچ گوشواره ای، هرگز از میله های دستی، گازانبرو... که باعث آسیب دیدگی حلقه ی پیچ گوشواره ای می شود استفاده نکنید. • هنگام سفت کردن پیچ گوشواره ای به تجهیزات، مطمئن شوید که -1 ،5/1 برابر قطر پیچ، رزوه های آن درگیر شده باشند. • در صورت بلند کردن بار به صورت عمودی از دو پیچ گوشواره ای Collar یا Link استفاده کنید. • اگر بار به کمک یک پیچ گوشواره ای Collar بلند می شود ظرفیتش نباید از25درصد مقدار SWL تجاوز کند. • • اگر بار به کمک یک پیچ گوشواره ای Collar بلند می شود ظرفیتش نباید از 63 درصد مقدار SWL تجاوز کند. • برای جلوگیری از آسیب دیدگی سطوح ماشین کاری شده و نیز پیشگیری از خوردگی تمامی پیچ های گوشواره ای باید طبق برنامه ریزی منظم روغن کاری و گریس کاری شده و در جای کاملاً خشک نگهداری شوند. • حداکثر مقدار بار هنگام استفاده از پیچ های گوشواره ای Collar که به صورت جفتی تحت زوایای مختلف بارگذاری می گردند. • پیچ های گوشواره ای را در مکانی خشک، تمیز و عاری از مواد شیمیایی و اتمسفرهای خورنده نگهداری کنید. • برای جلوگیری از ورود مواد زائد و آشغال به درون حفره و سوراخ ها، از پوشش های مخصوص استفاده کنید. • از رزوه های پیچ گوشواره ای و سوراخ آن قبل از کار بازدید کنید. • سطح تماس بین پیچ گوشواره ای و بار باید کاملاً صاف، تمیز و عاری از هرگونه مواد زائد و آسیب دیدگی باشد. • قلاب باید مستقیماً به حلقه ی پیچ گوشواره ای نوع Link و Dynamo وصل شود. • ایمن ترین نوع پیچ گوشواره ای نوع Collar است. • پیچ گوشواره ای نوع Collarباید به کمک شگل یا حلقه ی اتصالی به قلاب وصل شود. • اگر از یک پیچ گوشواره ای برای بلند کردن بار استفاده می شود، قلاب نوع چرخشی (Swivel hook ) را به کار گیرید تا باعث باز شدن پیچ گوشواره ای نشود. • اگر پیچ گوشواره ای دچار خمیدگی و کج شدگی شد آن را با چکش کاری و ... صاف نکنید. • از ایجاد رزوه به صورت دستی خارج از دستورات سازنده خودداری کنید. • قسمت داخلی چشمی پیچ گوشواره ای باید ماشین کاری شود تا زوائد و نقاط برجسته و تیزآن آسیبی به اسلینگ وارد نسازد. • روی بدنه پیچ گوشواره ای باید میزان بار مجاز آن (SWL) به طور خوانا و واضح حک شود. • بازرسی های منظم و دوره ای از تمام قسمت های پیچ گوشواره ای صورت پذیرد و در صورت وجود شرایط زیر به بازرس مجرب ارجاع دهید: - نداشتن علائم سازنده - تغییر شکل - ضعیف شدگی - خمیدگی - آسیب دیدگی حلقه - فرو رفتگی - ترک خوردگی - خوردگی - آسیب های حرارتی • اگر از پیچ های گوشواره ای بدون شانه در یک باربرداری در شرایط خاص استفاده می کنید، مطمئن شوید که آنالیز مهندسی درباره نیروهای وارد بر بار انجام شده باشد و پس از تایید این آنالیز عملیات آغاز شود.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation