+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 1-5-03
0 سبد خرید

بازرسی از بلت – تسمه حمل بار

یک برنامه ی بازرسی خوب نه تنها شرایط کاری ایمن را برای کار با این گونه تجهیزات می سازد، بلکه باعث افزایش طول عمر تجهیزات شده و هزینه های مربوط به خرابی و تعمیر و نگهداری را کاهش خواهد داد. هدف کلی از بازرسی بلت، ارزیابی وضعیت یک محصول جدید و یا تجهیزات استفاده شده و تصمیم گیری در مورد ادامه ی استفاده از آن وسیله است. معمولاً اولین بازرسی از بلت پس از تولید، توسط سازنده و با 200 درصد ظرفیت بلت به صورت بلند کردن عمودی بار صورت می گیرد.
قبل از هرگونه استفاده از بلت، تمام طول بلت از لحاظ نشانه های آسیب دیدگی باید مورد بازدید قرار گیرد. ابزار و شرایط مورد نیاز برای یک بازرسی عبارتند از:
• حداقل 30 سانتی متر از انتهای یک بلت نو با بلت مورد نظر مقایسه شود.
• تمیزکردن بلت از هرگونه آلاینده مانند روغن، گریس، گردو غبارو...
• محل نامناسب برای بازکردن کامل بلت
• روشنایی مناسب
• ذره بین
بازرسی از بلت به روش های زیر صورت می گیرد:
1- بازرسی اولیه ( این بازرسی توسط بازرس مجاز برای تمام بلت های نو و تازه تعمیر انجام می شود.)
2- بازرسی مکرر ( روزانه قبل از شروع کار توسط کاربر انجام می شود)
3- بازرسی دوره ای توسط بازرس مجرب و براساس تعداد دفعات استفاده از بلت، شرایط عملیات و تجارب شخصی بازرس انجام می شود. بازرسی دوره ای حداقل سالی یک بار انجام می شود.
4- بازرس باید تمام طول بلت را در فواصل حداکثر 30 سانتی متری طبق موارد زیر بازرسی کند.
ضعیف شدگی خارجی به دلیل کشیدن بلت روی سطوح سفت. به طوری که الیاف آن چنان ضعیف می شوند که سطح خارجی بلت پهن شده و الیاف حالت بیرون زدگی پیدا می کنند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | BPFCO Corporation