+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 5-3-98
0 سبد خرید

برچسب تست کشیدگی بلت

به طور کلی برای تعیین ظرفیت مجاز باربرداری بلت از دو آزمون ذیل استفاده می شود:
1- تست مخرب: در این تست دو سر بلت به دستگاه مخصوص بسته شده و به شکل عمودی کشیده می شود تا دچار پارگی شود. میزان نیروی وارده تا مرز پارگی بلت، ظرفیت مجاز بلت خواهد بود. در شکل زیر نتایج تست کشیدگی روی بلت نوشته شده است.
2- تست بار- تست غیرمخرب:
در این تست بدنه، چشمی ها و اتصالات بلت تحت بار مشخصی قرار گرفته تا ظرفیت مجاز بلت تعیین شود.
برای محاسبه ی ظرفیت مجاز بلت ( SWL) از فرمول زیر نیز استفاده می شود.
RC=CTS x FE/5
که در این فرمول:
RC= ظرفیت مجاز بلت
CTS= مقاومت کششی
FE= بازده تولید
5= فاکتور طراحی


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2019 | All ights Reserved | BPFCO Corporation