+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

بازرسی دوره ای (periodic) بالابراهرمی - پولیف

براساس استاندارد ASME بازرسی دوره ای هر سه ماه یک بار انجام می شود. بازرس آگاه باید ضمن بازکردن تمام قطعات و تست هر قسمت، موارد مشکوک و ناایمن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این بازرسی موارد زیر مورد تست و ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ثبت و بایگانی می شود.
برای تعمیر و نگهداری بالابر اهرمی سه نوع سرویس: عادی یا نرمال، سرویس سنگین و سرویس فوق سنگین توسط استاندارد ASME تعریف شده است که کاربران باید هنگام استفاده از آن ها، این موارد را در نظر داشته باشند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation