+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

گره خوردگی زنجیرها Chain Block

گره خوردگی زنجیرها
• از گره خوردن زنجیرهای قرقره زنجیر در یکدیگر جلوگیری کنید.
• هر روز قبل از شروع به کار، آن را بازرسی کنید.
• اگر زنجیر chain Block آسیب دیدگی دارد آن را به کار نگیرید.
• قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید که زنجیرها تاب خورده نباشد.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation