+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

بازدید و باززسی از جرثقیل برقی سیم بکسلی:

نخستین بازرسی و بازدید از جرثقیل: توسط کارور( راننده، اپراتور) جرثقیل است که روزانه باید مواردی را بازرسی کند، و وضعیت دستگاه را به سرپرست و سوپروایزر خود گزارش نمایند.
دومین بازرسی: نیروهای پایور( کادر فنی) و ایمنی فنی که در دوره های زمانی هفتگی و ماهیانه برپایه چک لیست ها و استانداردهای بین المللی نسبت به بازدید و بازرسی انجام وظایف نموده و در صورت آسیب دیدگی و عیوب به پایوران تعمیرات گزارش می کنند.
سومین بازرسی: بازرسی شش ماهه، سالیانه و یا چهارساله که توسط افراد صلاحیت دار و سازمان هایی که پروانه و مجوز این کارو را دارند دستگاه را بازدید و بازرسی و پس از رفع عیوب و انجام آزمایش ها گواهینامه ایمنی ( سلامتی) برای دستگاه صادر خواهند کرد از این رو کلیه جرثقیل ها دارای گواهینامه ( CERTIFICA TE) ایمنی باشد و افرادی که با آن کار می کنند گواهینامه ویژه آن دستگاه را هم باید داشته باشند. نداشتن گواهینامه ویژه فردی و گواهینامه ایمنی و سلامتی جرم است.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation