+98(21)55421082 | امروز دوشنبه ، 4-11-00
0 سبد خرید

قفل کردن و جرثقیل را از رده خارج کردن جرثقیل: CRANELOCK - OUT

روش کار: کلمه از رده خارج شدن جرثقیل را روی پلاکارتی نوشته و باید در بازرسی های اولیه جرثقیل های سقفی روی راهرو ورودی یا روی دیواره پل آویزان کرده تا همه کارکنان کارگاه از بازرسی جرثقیل آگاهی پیدا کنند. اگر جرثقیل دیگری روی همان خط ریل مشغول کار هستند ضربه گیرها را در فاصله ۲۰۰ فوت برابر ۶ متری از همدیگر قرار داده میشود. برای جلوگیری از خطر می توان چراغ یا پرچم یا نوار برای اخطار نرسیده به دو جرثقیل نصب نمود. در سطح پایین زیرمحیط جرثقیل را میتوان با نصب چراغ یا پرچم یا نوار کارکنان زیر مجموعه را آگاهی داد.
اگر در آن سالن تنها یک جرثقیل وجود دارد و دو خط ریل انحصار به یک جرثقیل میباشد می توان سوییچ اصلی را کشید و نیروی الکتریسته را قطع نمود و این سوییچ توسط سوپروایزر یا سر شیفت قفل شود. و پس از بازرسی این قفل تنها توسط بازرسی باز خواهد شد. این قفل ها و این یاد داشتها هنگامی برداشته می شود که بازرسی به پایان رسیده باشد. اگر یک جرثقیل دیگر در کنار این جرثقیلی که در حال بازرسی است در جوار یا مجاورت قرار گرفته و مشغول کار است باید چراغ ها و | پرچم ها یا نوار برای اخطار در مدت بازرسی بکار برده شود و هنگامی که اخطارها و چراغ ها و | پرچم ها برداشته میشود که بازرسی پایان یافته و دستگاه مشغول بکار شود اگر به گونه ای برنامه ریزی شده که هنگام بازرسی قسمتی از جرثقیل باید حرکت کند باید در تمام مدت کارور جرثقیل در کابین منتظر باشد و همه کارکنان تعمیرات از حرکت آن آگاهی داشته باشند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | BPFCO Corporation