+98(21)55421082 | امروز یکشنبه ، 14-9-00
0 سبد خرید

آشنایی با تجهیرات و تکنیکهای دسترسی با طناب در صنعت

در بسیاری از موارد افرادی که هیچ آموزشی ندیده و اطلاعی پیرامون دسترسی با طناب در صنعت ندارند و تنها تجربه پایین آمدن با طناب (فرود) را از بابت آموزشهای که در ورزشهای هیجانی مانند سنگنوردی و یا غارنوردی گذرانده اند دارا میباشند برای کارفرمایان ناآشنا دچار ابهام و مشکل میگردند.
این بخش جهت اطلاع رسانی و آشنایی با تجهیزات و تکنیکهای دسترسی با طناب در صنعت شکل گرفته است.
تفاوت عمده میان تکنیکهای ورزشی و دسترسی با طناب در صنعت حالت و تعداد طنابهای متصل به فرد در کارگاه میباشد ، در سیستم دسترسی با طناب تکنسین دائما به دو طناب متصل میباشد که هر طناب به دو نقطه ایمن مجرا متصل میگردد ، یک طناب که همیشه متحمل وزن نفر است و طناب دیگر طناب پشتیبان تکنسین میباشد که در صورت بروز هرگونه خطا و مشکل در سیستم طناب اول ، طناب پشتیبان حافظ ایمنی نفر و تجهیزات میباشد و از سقوط وی به سرعت جلوگیری میکند.
ولی در تکنیکها و تجهیزات ورزشی سنگنوردان ، غارنوردان به دنبال حداقل تجهیزات و ایمنی قابل قبول در ورزش به همراه هیجان هستند موردی که درصنعت به هیچ وجه جایگاهی ندارد، در تکنیکهای ورزشی نفر به یک طناب که مختص به شرایط صنعتی نیست ، متصل است ! ودر صورت بروز هرگونهمشکل و سقوط دیگر سیستم پشتیبانی وجود ندارد و حادثه ای تلخ رخ میدهد ، جدا از حضور طناب پشتیبان در تکنیکهای صنعتی ابزار های کار نیز کاملا متفاوت هستند.


تلگرام باختر پدید

TEL : +982155421082-8
Fax : +982155421083
Email: info [at] bpfco.com
Web: www.bpfco.com
www.malayer-bpf.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | BPFCO Corporation